Program Historia w obiektywie – Ocalić od zapomnienia wprowadza uczniów w świat wartości kulturowych regionu oraz wartości historycznych mających swój wymiar narodowy i uniwersalny. Zapewnia wiedzę o lokalnym społeczeństwie, jego funkcjonowaniu i związkach z innymi regionami. Uczniowie kształtują postawy obywatelskie w lokalnym społeczeństwie i zachęcani są do podejmowania wysiłków na rzecz ochrony środowiska naturalnego, integracji w skali regionu i lepszego rozumienia własnej tożsamości narodowej. Dlatego ważna jest znajomość małej ojczyzny w jak najszerszym wymiarze: historycznym, geograficznym, etnograficznym, kulturowym i każdym innym.

Program rozwija rómnież umiejętność korzystania z nowości technicznych współczesnego świata, takich jak aparat fotograficzny, komputer i in. Ideą wykorzystania technik multimedialnych w programie jest rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów.

Nowatorstwo zajęć polega na połączeniu dwóch dziedzin, takich jak historia i fotografia. Poprzez docieranie do różnych źródeł informacji i wykorzystanie różnych środków multimedialnych, uczniowie będą mieli możliwość prezentacji efektów swojej pracy szerszemu gronu, np. społeczności szkolnej, lokalnej lub ogólnopolskiej.

W programie występuje korelacja założeń programowych koła historycznego i fotograficznego z treściami realizowanymi w szkole w zakresie takich przedmiotów jak:

  • informatyka – sposoby zgrywania zdjęć z aparatu do komputera, komputerowa obróbka zdjęć, prezentacje multimedialne, zakładanie strony internetowej;
  • historia – poszukiwanie informacji na temat fotografowanych zabytków i obiektów architektury miasta, kształtowanie postawy tożsamości regionalnej;
  • plastyka – plastyczna oprawa zdjęć, estetyczne przygotowanie miejsca na wystawę z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych;
  • przyroda – poszukiwanie informacji na temat fotografowanych obiektów i zjawisk przyrodniczych;
  • język polski – redagowanie ustnych wypowiedzi (opisu, opowiadania) na temat wykonywanych zdjęć, a także podczas dokonywania oceny i samooceny, uzasadnianie własnej opinii.

Copyright © 2011 Daniel Ryś ----- Ostatnia aktualizacja: